CAO Jeugdzorg

Laatste update: 15 april 2022

De CAO Jeugdzorg 2019-2020 is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat de CAO van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die onder werkingssfeer van de CAO vallen. Alle afspraken tussen deze werkgevers en werknemers die in strijd zijn met de CAO Jeugdzorg zijn dan ook ongeldig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de CAO. De CAO Jeugdzorg heeft een looptijd tot 31 december 2020. Op 8 december 2020 is de looptijd van de CAO verlengd tot 31 december 2021. Volgens de CAO zijn in ieder geval de volgende rechtspersonen zorgaanbieders die:

 • als werkgever werken met als doelstelling: het bieden van ondersteuning van, en hulp en zorg aan jeugdigen en ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden bij opgroei- en opvoedingsproblemen door het inzetten van het vakmanschap van de orthopedagogiek, de ontwikkelingspsychologie en kennis van het gezinssysteem- met als doel:
  • deze problemen te verminderen, te stabiliseren, (methodisch) te behandelen of op te heffen en/of
  • om te gaan met de gevolgen van psychosociale problemen en/of gedragsproblemen van de jeugdige, of bij dreigende zodanige problemen.
 • vallen in ieder geval aanbieders die de volgende zorg(vormen) aanbieden:
  • (kortdurende) ambulante hulp (zowel generalistische als specifieke) aan jeugdigen, het gezin en netwerk daaromheen
  • (opvoedings)trainingen voor ouders en jongeren gericht op aanpak van gedrags- en ontwikkelingsproblemen
  • crisishulp: thuis, in een ander gezin of op locatie van een instelling
  • pleegzorg arrangementen of zorgprogramma’s waarin jeugdigen tijdelijk, in deeltijd of volledig, op locatie van een instelling verblijven (zorg, opvoeding, (gezins)behandeling)
  • gesloten jeugdhulp

Een werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de hierboven genoemde werkgever. De werkgever en werknemer mogen in principe niet afwijken van de afspraken die in de CAO staan.  De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad afspraken maken in aanvulling op artikelen uit de CAO of over onderwerpen die niet in deze CAO staan. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met de afspraken die in deze CAO staan.

Van sommige bepalingen in deze CAO mag worden afgeweken. Dit mag alleen als de betreffende CAO-regeling dit toestaat en als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de model arbeidsovereenkomst die bij de CAO is gevoegd. Het uitgangspunt is dat de werkgever deze modelovereenkomst gebruikt. In de CAO wordt echter aangegeven dat een werkgever een andere arbeidsovereenkomst mag gebruiken. Dit mag echter alleen als hierover afspraken zijn gemaakt met de OR of de PVT. De afspraken die de werkgever en de OR of PVT maken, moeten ze schriftelijk vastleggen in een ondernemingsregeling. Hierin staat hoe lang de regeling geldig is en wat de opzegtermijn is.

Meer informatie over 'CAO Jeugdzorg'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.