CAO Jeugdzorg

Laatste update: 9 januari 2023

CAO Jeugdzorg

cao-jeugdzorgDe CAO-partijen hebben een akkoord bereikt over de CAO Jeugdzorg 2021-2023. Looptijd: 1 januari 2021 t/m 31 december 2023, afspraken gaan in op 1 juli 2022 tenzij anders is aangegeven.

De CAO Jeugdzorg is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Volgens de CAO zijn in ieder geval de volgende rechtspersonen werkgevers:

 • het bieden van ondersteuning van, en hulp en zorg aan jeugdigen en ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden bij opgroei- en opvoedingsproblemen- door het inzetten van het vakmanschap van de orthopedagogiek, de ontwikkelingspsychologie en kennis van het gezinssysteem, met als doel:
  • deze problemen te verminderen, te stabiliseren, (methodisch) te behandelen of op te heffen en/of
  • om te gaan met de gevolgen van psychosociale problemen en/of gedragsproblemen van de jeugdige, of bij dreigende zodanige problemen.
 • vallen in ieder geval aanbieders die de volgende zorg(vormen) aanbieden:
  • (kortdurende) ambulante hulp (zowel generalistische als specifieke) aan jeugdigen, het gezin en netwerk daaromheen
  • (opvoedings)trainingen voor ouders en jongeren gericht op aanpak van gedrags- en ontwikkelingsproblemen
  • crisishulp: thuis, in een ander gezin of op locatie van een instelling
  • pleegzorg arrangementen of zorgprogramma’s waarin jeugdigen tijdelijk, in deeltijd of volledig, op locatie van een instelling verblijven (zorg, opvoeding, (gezins)behandeling)
  • gesloten jeugdhulp

Resultaten

 • Structurele salarisverhoging over 2021 met 2%, over 2022 met 3% en in 2023 nog eens met 3%. De verhogingen gaan zowel over 2021, 2022 als 2023 steeds per 1 januari in.
 • Een eenmalige uitkering van 250 euro in juli 2022.
 • Versterking van de autonomie van de jeugdzorgprofessional door afspraken over plaats- en tijdonafhankelijk werken.
 • Verhoging van de kilometervergoeding voor zakelijke reizen naar 39 cent.
 • Werkgevers moeten concrete afspraken maken over de aanpak van werkdruk en naleven.
 • Er is een generatieregeling (80%-90%-100%) om de oudere werknemer tot het einde van de loopbaan duurzaam inzetbaar te houden en de werkgever de ruimte te geven nieuwe (jongere) werknemers te laten instromen.

Een werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de hierboven genoemde werkgever. De werkgever en werknemer mogen in principe niet afwijken van de afspraken die in de CAO staan. De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad afspraken maken in aanvulling op artikelen uit de CAO of over onderwerpen die niet in deze CAO staan. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met de afspraken die in deze CAO staan.

BVKZ is momenteel bezig met het uitwerken van de handreiking CAO Jeugdzorg 2021-2023.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.